Τοπικά ανταλλακτικά συστήματα, συμπληρωματικά τοπικά νομίσματα